Search This Website

Monday, 26 September 2022

Google Translate Application

    Google Translate Application

Google Translate Application

 Google Decipher application 


Cover the craftsmanship 


Google Translation 


Google LLCTools 


Text Translation: Form and interpret between 108 lingos 

IMPORTANT LINK

આવી સ્કૂલ તમે જોઈ નહીં હોય


સ્કૂલ નો વિડીયો-1 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સ્કૂલ નો વિડીયો-2 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સ્કૂલ નો વિડીયો-3 જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન ફાઇલ


📍 સંકલ્પના

📍સિધ્ધાંતો

📍પૂર્વભૂમિકા

📍હેતુ અને ઉદ્દેશ્ય

📍આકારણી

📍સમિતિની રચના

📍શાળાનો નકશો

📍શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની માહિતી

📍અગત્યના સંપર્કની માહિતી

📍વિવિધ ટુકડી


મહત્વપૂર્ણ લિંક

આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપનની PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લીક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપનની WORD FILE ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લીક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપનની ભરેલી ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લીક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

કયુ શ્રાધ્ધ કઈ તારીખે છે તેનુ લીસ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

PSI RECRUITMENT NEWS


વિકાસ સહાય સરે ટ્વીટ કરી આપી માહિતી
પો.સ.ઇ. કેડરની કુલ-૧૩૮૨ જગ્‍યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ PSIRB/202021/1નું અંદાજીત પસંદગી યાદીનું કટઓફ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. Entomb: Tap to decipher: Copy content in any application and tap Google Decipher image to decipher (all offers) 


Detached: Decipher without web affiliation (59 tongues) 


• Second Camera Translation: Promptly interpret text in pictures by pointing your camera (94 tongues) 


Photos: Take or import photos for additional translation (90 lingos) 


Conversations: Bilingual conversations on the fly (70 tongues) 


મેન Penmenship: Draw text letters contrary to forming (96 tongues) 


Rase state booklet: Sort and save all words and articulations for future reference (all tongues) 


💥ફિક્સ પગારથી નોકરી લાગેલા કર્મચારીઓ ની નોકરી સળંગ ગણવા બાબત શિક્ષણ વિભાગનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર તા.29/08/2022


તમામ ફિક્સ પગારનાં કર્મચારી ઓ એ અવશ્ય વાચવા લાયક⤵️

ફિક્સ પગારથી નોકરી લાગેલા કર્મચારીઓ ની નોકરી સળંગ ગણવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર તા.29/08/2022

💥હવે તમે જે ભાષામાં બોલશો તે લખાશે તમારા મોબાઈલમાં 👇• Cross-device changing: login to coordinate with the expression booklet among application and work area 

વસ્તી ગણતરી બાબત ન્યૂઝ 


જુના ન્યૂઝ 


India. 

બુલેટ ટ્રેન વિડિયો

Watch Drone Video : Click here

Bullet Trian 3D Project Video : Click here
ટ્રેકટર નો એક્સિડન્ટ સંપુર્ણ વિડીયો અહીંથી જુઓ
 

    બુર્જ ખલીફા નો વિડીયો અહીંથી જુઓ

આજ નો કોયડો તારીખ 04/04/2022 , ટ્રાય કરો જવાબ આવડે છે કે નહિ ?


😱 આજના આ શ્રેણી કોયડામાં પ્રશ્નાર્થની ❓જગ્યાએ કઈ સંખ્યા આવશે ?🧐


 3,  5,  8,  13,  22,  ⁉️ 
➜ જવાબ:  📌 ટિપ્સ: તમારી તર્ક શક્તિનો યુઝ કરવો...🤩

Understanding: Ceaselessly disclose to somebody communicating in substitute language close to current (8 vernaculars) 


Understandings between going with lingos are upheld: 


Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (changed), Chinese (Romanian), Corsican, English, Corsican, , Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Himong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, , Norwegian, (Oriya), Pashto, Persian, Spotless, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scottish Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Swahili, , Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uighur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Ossa, Yiddish, Yoruba, Zulu 


Notice of assent 


Google might demand approval to get arrangements with Unravel: 


Plate Recipient for discourse translation 


Camera to interpret text by text camera 


SMS to comprehend moment texts 


Plate Outer capacity to download separated translation data 


G Records and testaments for checking and synchronizing across devices 


Review 


Review system and data 


4.5 


8,009,652 generally speaking 


Separated once in a while works. I presumably comprehend a couple of words when on the web, notwithstanding the language download. Also, when it does, it's not as complete with definitions or models all things considered on the web. It is quick and compelling, regardless of whether somebody who consistently goes to places without incredible fo ... 


Hi. How we empower you to totally disengage "total mode" in your phone settings and attempt once more. On the off chance that that doesn't help, ensure the right offers are chosen at the most elevated mark of the home screen. Assuming this is the case, delete your offers utilizing the Trash Container image - reconnect to WiFi or change your information use settings and download offers once more. 


ગૂગલ ટ્રાંસલેટ એપ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો


જાન્યુઆરી 2022 માં એકવાર ફરી વધશે કર્મચારીઓન પગાર

TOP 10APPLICATION LIST FOR VOICE TYPINGSince I've utilized this in earlier months, I've discovered that it's truly deficient. At the point when it translates from English, a negligible part of the time it seems like a conjecture and puts out words you haven't composed. My proposal is to twofold check the translation prior to sending the message. At the point when twofold checking the understanding, ... 


Hi, the obligation of appreciation is to be uncovered. You can assist us with winding down Base Understanding by visiting translate.google.com in your program - enter an articulation in the information box - select "Proposed Alter" in the root right of the Translation Box x - Compose the right understanding and rapidly "Submit" . Loved it! 


Catherine Blanco Download Google Translate Application 


 

It works really hard of translation. It doesn't decipher any of the nearby lingos of America which is a disappointment. About 1.7 million individuals speak Nahuatl, 8 million communicate in Quechua, 6 million speak Guarani, and numerous lingos are local to America. That Google ... Love this application that assists me with completely understanding individuals I work with and assists them with bettering I am gradually sorting out some way to impart in Spanish and my accomplice is discovering how to convey in English. Incredibly important and I will ensure that my childhood can figure out how to utilize this application, while we t.

No comments:

Post a Comment